Regulamin i warunki

REGULAMIN SPRZEDAŻY ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ 7SOLUTIONS

 

I. Postanowienia ogólne

– co warto wiedzieć na początek

1. W regulaminie stosujemy pojęcia, którym nadaliśmy określone znaczenie. Podajemy je poniżej.

a) 7SOLUTIONS, sprzedawca, my – 7SOLUTIONS SP. Z O.O.  z siedzibą w Łodzi, przy ul. Traktorowej 117, kod pocztowy: 91-203, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Łodzi, SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU pod numerem KRS 0000811501, NIP 9472000963 i REGON 384751355 o kapitale zakładowym 220 000 zł, posługująca się numerem telefonu: +48 660 626 555.

b) Klient, Kupujący, Ty – przedsiębiorca zawierający umowę na świadczenie usług lub umowę kupna z firmą 7SOLUTIONS SP. Z O.O.

2. W regulaminie określiliśmy zasady, na jakich prowadzimy sprzedaż.

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży produktów i usług, które oferujemy.

4. Produkty i usługi z oferty firmy 7SOLUTIONS sprzedajemy poprzez telefon, fax, mail, osobiście lub stacjonarnie w siedzibie firmy.

5. W 7SOLUTIONS prowadzimy sprzedaż hurtową.

6. Zanim dokonasz zakupu, masz obowiązek zapoznać się z regulaminem.

 

II. Zastosowanie

1. Niniejsze warunki mają zastosowanie do wszystkich ofert, wycen, działań, zamówień, umów i dostaw usług lub produktów dostarczanych przez lub w imieniu 7SOLUTIONS.

2. Strony mogą odstąpić od tych warunków tylko w przypadku, gdy zostanie to wyraźnie uzgodnione na piśmie.

3. Strony wyraźnie wykluczają stosowanie dodatkowych i / lub odbiegających ogólnych warunków stosowanych przez klienta lub przez osoby trzecie.

III. Ofertowanie i wyceny

1. Oferty oraz wyceny z 7SOLUTIONS są niezobowiązujące, chyba że wyraźnie określono inaczej.

2. Oferta lub wycena jest ważna przez okres maksymalnie 2 tygodni od daty utworzenia, chyba że w ofercie lub wycenie podano inny okres akceptacji.

3. W przypadku braku akceptacji oferty lub wyceny w podanym terminie ulega ona wygaszeniu.

4. Oferta lub wycena nie odnosi się do powtarzających się zamówień, chyba że strony uzgodniły inaczej.

 

IV. Akceptacja

1. Po akceptacji oferty lub wyceny 7SOLUTIONS zastrzega sobie prawo do wycofania oferty lub wyceny w ciągu 3 dni od dnia otrzymania akceptacji, bez żadnych zobowiązań wobec klienta.

2. Ustna akceptacja klienta dokonuje się dopiero w 7SOLUTIONS po tym, jak klient potwierdzi ją na piśmie (lub elektronicznie).

 

V. Ceny

1. Wszystkie ceny stosowane przez 7SOLUTIONS są wyrażane w euro, bez podatku VAT i bez żadnych innych kosztów, takich jak koszty administracyjne, opłaty i koszty dojazdu, wysyłki lub transportu, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej lub uzgodniono inaczej.

2. 7SOLUTIONS ma prawo w dowolnym momencie skorygować wszystkie ceny swoich produktów lub usług, przedstawione w sklepie, na swojej stronie internetowej lub w inny sposób.

3. Podwyżki cen kosztów produktów lub ich części, których 7SOLUTIONS nie były w stanie przewidzieć w momencie składania oferty lub zawarcia umowy, mogą powodować wzrost cen.

4. Konsument ma prawo rozwiązać umowę w wyniku podwyżki ceny, o której mowa w ust. 3, chyba że wzrost ten wynika z przepisów prawa.

5. Strony mogą uzgodnić inne warunki płatności. Takie warunki płatności i opłat zostaną uzgodnione w podstawowej umowie.

 

VI. Płatności i termin płatności

1. Płatność za produkty następuje po złożeniu zamówienia na podstawie faktury pro forma, chyba że strony wyraźnie uzgodnią inaczej.

2. Zwracamy szczególną uwagę na kwestie ochrony środowiska, dlatego wystawiamy faktury w formie elektronicznej.

3. Gdy wystawiamy i przesyłamy faktury elektroniczne, gwarantujemy autentyczność ich pochodzenia oraz integralność treści.

4. Nie odpowiadamy za błędne dane, które wskażesz jako dane do faktury VAT podczas rejestracji lub składania zamówienia.

5. Każdą fakturę elektroniczną dostarczymy na adres e-mail, który podasz podczas rejestracji lub składania zamówienia. O zmianie adresu e-mail powiadamiasz nas pisemnie. Jeśli zmienisz adres e-mail i nas o tym nie powiadomisz, korespondencję będziemy wysyłać na dotychczasowy adres e-mail. Będzie ona traktowana jako prawidłowo doręczona.

 

VII. Konsekwencje opóźnień w płatnościach

1. Jeżeli klient nie zapłaci w uzgodnionym terminie, 7SOLUTIONS ma prawo naliczyć odsetki w wysokości 2% miesięcznie od dnia, w którym klient nie dotrzymał terminu, przy czym część miesiąca jest liczona jako cały miesiąc.

2. Gdy klient nie jest w stanie dotrzymać płatności, ponosi również pozasądowe koszty windykacji i może być zobowiązany do wypłaty odszkodowania na rzecz 7SOLUTIONS.

3. Koszty windykacji są obliczane na podstawie zwrotu kosztów pozasądowych.

4. Jeżeli klient nie zapłaci na czas, 7SOLUTIONS może zawiesić swoje zobowiązania do czasu wywiązania się przez klienta z obowiązku zapłaty.

5. W przypadku likwidacji, bankructwa, zajęcia lub zawieszenia płatności, roszczenia 7SOLUTIONS wobec klienta są wymagane natychmiast.

6. Jeżeli klient odmówi współpracy przy wykonywaniu umowy przez 7SOLUTIONS, nadal jest zobowiązany do zapłaty uzgodnionej ceny na rzecz 7SOLUTIONS.

 

VIII. Prawo do zwrotu towarów

1. Natychmiast po zaleganiu z płatnością przez klienta 7SOLUTIONS ma prawo powołać się na prawo do zwrotu w odniesieniu do niezapłaconych produktów dostarczonych do klienta.

2. 7SOLUTIONS powołuje się na prawo do zwrotu w drodze pisemnego lub elektronicznego zgłoszenia.

3. Niezwłocznie po poinformowaniu klienta o domniemanym prawie do zwrotu, klient musi niezwłocznie zwrócić przedmiotowe produkty do 7 SOLIDIONS, chyba że strony zgodzą się na inne ustalenia w tej sprawie.

4. Koszty odbioru lub zwrotu produktów są na koszt klienta.

 

IX. Zawieszenie zobowiązań przez klienta

Klient zrzeka się prawa do zawieszenia wykonywania wszelkich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

 

X. Prawo do wstrzymania dostawy

1. 7SOLUTIONS może odwołać się do zachowania prawa własności i w takim przypadku wstrzymać produkty sprzedane przez 7SOLUTIONS klientowi, dopóki klient nie zapłaci wszystkich zaległych faktur w odniesieniu do 7SOLUTIONS, chyba że klient zapewni wystarczające zabezpieczenie tych płatności.

2. Prawo do zachowania prawa własności obowiązuje również na podstawie wcześniejszych umów, w których klient nadal jest winien płatności 7SOLUTIONS.

3. 7SOLUTIONS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które klient może ponieść w wyniku skorzystania z prawa do zachowania tytułu własności.

  

XI. Zastrzeżenie własności

1. 7SOLUTIONS pozostaje właścicielem wszystkich dostarczonych produktów, dopóki klient nie wypełni w pełni wszystkich swoich zobowiązań płatniczych w odniesieniu do 7SOLUTIONS na mocy jakiejkolwiek umowy z 7SOLUTIONS.

2. Do tego czasu 7SOLUTIONS może powołać się na zastrzeżenie własności i odebrać towar.

3. Przed przekazaniem własności klientowi klient nie może zastawiać, sprzedawać, zbywać ani w inny sposób obciążać produktów.

4. Jeżeli 7SOLUTIONS powoła się na zastrzeżenie własności, umowa zostanie rozwiązana, a 7SOLUTIONS ma prawo dochodzić odszkodowania, utraconych zysków i odsetek.

 

XII. Dostawa

1. Dostawa jest możliwa do wyczerpania zapasów.

2. Dostawa odbywa się w 7SOLUTIONS, chyba że strony uzgodniły inaczej.

3. Dostawa produktów zamówionych online odbywa się na adres wskazany przez klienta.

4. Jeżeli uzgodniona cena nie zostanie zapłacona w terminie, 7SOLUTIONS ma prawo zawiesić swoje zobowiązania do czasu pełnej zapłaty uzgodnionej ceny.

5. W przypadku opóźnionej płatności klient automatycznie nie dotrzymuje umowy i niniejszym nie może sprzeciwić się opóźnionej dostawie przez 7SOLUTIONS.

 

XIII. Okres dostawy

1. Każdy termin dostawy określony przez 7SOLUTIONS ma charakter orientacyjny i nie daje klientowi prawa do rozwiązania lub rekompensaty, jeśli ten termin nie zostanie dotrzymany, chyba że strony wyraźnie uzgodniły inaczej na piśmie.

2. Termin dostawy rozpoczyna się po podpisaniu przez klienta umowy z 7SOLUTIONS i jest potwierdzony na piśmie lub drogą elektroniczną przez 7SOLUTIONS dla klienta.

3. Przekroczenie określonego terminu dostawy nie uprawnia klienta do odszkodowania ani prawa do rozwiązania umowy, chyba że 7SOLUTIONS nie jest w stanie dostarczyć w terminie [liczba dni opóźnienia] lub jeżeli strony uzgodniły inaczej.

  

XIV. Aktualna dostawa

Klient musi zapewnić, że faktyczna dostawa zamówionych przez niego produktów może nastąpić w wyznaczonym czasie.

 

XV. Koszty transportu

Koszty transportu ponosi klient, chyba że strony uzgodniły inaczej.

 

XVI. Pakowanie i wysyłka

1. Jeśli paczka dostarczonego produktu jest otwarta lub uszkodzona, klient musi otrzymać notatkę sporządzoną przez spedytora lub dostawcę przed otrzymaniem produktu. W przypadku braku produktu 7SOLUTIONS nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w trakcie transportu.

2. Jeżeli klient sam zajmuje się transportem produktu, musi zgłosić wszelkie widoczne uszkodzenia produktów lub opakowania przed transportem do 7SOLUTIONS, w przeciwnym razie 7SOLUTIONS nie może ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody.

 

XVII. Ubezpieczenie

1. Klient zobowiązuje się do odpowiedniego ubezpieczenia przedmiotów od następujących zdarzeń: ognia, wybuchu i szkód spowodowanych przez wodę, a także od kradzieży w następujących przypadkach:

- dostarczone towary, które są niezbędne do wykonania podstawowej umowy

- towary będące własnością 7SOLUTIONS, które są obecne w siedzibie klienta

- towary dostarczone z zastrzeżeniem własności

2. Na żądanie firmy 7SOLUTIONS klient przedstawia do wglądu polisę obejmującą powyższe zdarzenia.

 

XVIII. Przechowywanie

1. Jeśli klient zamówi produkty później niż uzgodniony termin dostawy, za ryzyko utraty jakości produktu odpowiedzialność ponosi wyłącznie klient.

2. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z przedwczesnego lub późnego zakupu produktów są całkowicie po stronie klienta.

 

XIX. Montaż / instalacja

Chociaż 7SOLUTIONS dokłada wszelkich starań, aby jak najlepiej wykonać wszystkie prace montażowe i / lub instalacyjne, nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności, z wyjątkiem przypadków umyślnego lub rażącego niedbalstwa.

 

XX. Gwarancja

1. Jeżeli strony zawarły umowę z dodatkowymi usługami, usługi te zawierają jedynie zobowiązania do dołożenia wszelkich starań w przypadku 7SOLUTIONS, a nie zobowiązania do otrzymania wyznaczonych rezultatów.

2. Gwarancja odnosząca się do produktów dotyczy wyłącznie wad spowodowanych wadliwą produkcją, konstrukcją lub materiałem.

3. Gwarancja nie ma zastosowania w przypadku normalnego zużycia i uszkodzenia wynikającego z wypadków, zmian w produkcie, zaniedbania lub niewłaściwego użytkowania przez klienta lub gdy nie można jednoznacznie ustalić przyczyny wady.

4. Ryzyko utraty, uszkodzenia lub kradzieży produktów będących przedmiotem umowy między stronami przechodzi na klienta, gdy produkty te zostaną dostarczone legalnie i / lub faktycznie, przynajmniej w gestii klienta lub osoby trzeciej, która otrzymuje produkt na korzyść klienta.

 

XXI. Wymiana

1. Wymiana jest możliwa tylko wtedy, gdy spełnione są następujące warunki:

- Wymiana odbywa się w ciągu 14 dni od zakupu po okazaniu oryginalnej faktury

- Produkt jest zwracany w oryginalnym opakowaniu lub z dołączonymi oryginalnymi metkami
(np. cenowymi)

- Produkt nie był używany

2. Nie można wymieniać przedmiotów z rabatem, artykułów innych niż oryginalne, przedmiotów wykonanych na zamówienie lub specjalnie dostosowanych artykułów dla klienta.

 

XXII. Wykonanie umowy

1. 7SOLUTIONS wykonuje umowę zgodnie z najlepszą wiedzą i umiejętnościami oraz zgodnie z wymogami dobrego wykonania.

2. 7SOLUTIONS ma prawo zlecać (częściowo) uzgodnione usługi stronom trzecim.

3. Realizacja umowy odbywa się w drodze wzajemnych konsultacji i po pisemnej umowie oraz wypłacie ewentualnie uzgodnionej zaliczki przez klienta.

4. Klient jest odpowiedzialny za to, aby 7SOLUTIONS mogło rozpocząć realizację umowy na czas.

5. Jeśli klient nie zapewni, że 7SOLUTIONS może rozpocząć realizację umowy na czas, wynikające z tego dodatkowe koszty i / lub dodatkowe godziny zostaną naliczone klientowi.

 

XXIII. Obowiązek poinformowania przez klienta

1. Klient zobowiązany jest do udostępnienia firmie 7SOLUTIONS wszystkich informacji, danych i dokumentów istotnych dla prawidłowego wykonania umowy w terminie oraz w żądanym formacie i sposobie.

2. Klient gwarantuje poprawność, kompletność i wiarygodność udostępnianych informacji, danych i dokumentów, nawet jeśli pochodzą one od stron trzecich, chyba że wynika to inaczej z charakteru umowy.

3. Jeżeli i o ile klient tego zażąda, 7SOLUTIONS zwróci odpowiednie dokumenty.

4. Jeżeli klient nie dostarczy w odpowiednim czasie i we właściwy sposób informacji, danych lub dokumentów, które są wymagane przez 7SOLUTIONS, a realizacja umowy jest opóźniona z tego powodu, dodatkowe koszty i dodatkowe godziny zostaną naliczone na rachunek klienta.

  

XXIV. Czas trwania umowy

1. Umowa między 7SOLUTIONS a klientem zostaje zawarta na czas nieokreślony, chyba że wynika to z charakteru umowy lub strony wyraźnie postanowiły inaczej pisemnie.

2. Jeżeli umowa na czas określony została zawarta, zostanie ona automatycznie przekształcona w umowę na czas nieokreślony z końcem okresu, chyba że jedna ze stron wypowie umowę z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia lub jeżeli konsument wypowie umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia / umowa wygasa z upływem określonego terminu.

3. Jeżeli strony uzgodniły termin wykonania niektórych działań, nigdy nie jest to ściśle określony termin, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej na piśmie. Jeśli ten termin zostanie przekroczony, klient musi przekazać firmie 7SOLUTIONS pisemnie złożony rozsądny termin zakończenia działań, zanim będzie mógł rozwiązać umowę lub dochodzić roszczeń odszkodowawczych.

  

XXV. Odstąpienie od umowy na czas nieokreślony

1. Klient może wypowiedzieć umowę zawartą na czas nieokreślony w dowolnym momencie, z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

2. Konsument ma prawo rozwiązać umowę na czas nieokreślony z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

 

XXVI. Własność intelektualna

1. 7SOLUTIONS zachowuje wszelkie prawa własności intelektualnej (w tym prawa autorskie, prawa patentowe, prawa do znaków towarowych, prawa do projektowania itp.) Do wszystkich wzorów, rysunków, pism, nośników danych lub innych informacji, wycen, obrazów, szkiców, modeli, modeli w skali itp., chyba że strony uzgodniły inaczej na piśmie.

2. Klient nie może kopiować urządzeń ani kopiować praw własności intelektualnej bez uprzedniej pisemnej zgody 7SOLUTIONS, ani pokazywać ich stronom trzecim i / lub udostępniać ich lub wykorzystywać w jakikolwiek inny sposób.

 

XXVII. Poufność

1. Klient jest zobowiązany do zachowania poufności wszelkich informacji otrzymanych (niezależnie od formy) od 7SOLUTIONS.

2. To samo dotyczy wszystkich innych informacji dotyczących 7SOLUTIONS, o których wie lub może zasadnie podejrzewać, że są tajne lub poufne, lub których możne oczekiwać, że ujawnienie ich może spowodować uszkodzenie 7SOLUTIONS.

3. Klient podejmuje wszelkie niezbędne środki, aby zachować w tajemnicy informacje, o których mowa w ust. 1 i 2.

4. Obowiązek zachowania tajemnicy opisany w tym artykule nie dotyczy informacji:

- które zostały już podane do wiadomości publicznej, zanim klient usłyszał te informacje lub które później stały się publiczne, nie będąc wynikiem naruszenia obowiązku zachowania poufności przez klienta

- które są podawane do wiadomości publicznej przez klienta z powodu obowiązku prawnego

5. Obowiązek zachowania poufności opisany w niniejszym artykule obowiązuje przez czas obowiązywania umowy leżącej u jej podstaw oraz przez okres 3 lat po jej zakończeniu.

  

XXVIII. Kary

1. Jeśli klient naruszy postanowienia niniejszych ogólnych warunków dotyczących tajemnicy lub własności intelektualnej, wówczas w imieniu 7SOLUTIONS zostanie obciążony natychmiastową grzywną w wysokości 5.000 € za każde naruszenie, a dodatkowo kwotę 5% wyżej wymienionej kwoty za każdy dzień kontynuowania tego naruszenia.

2. Nałożenie grzywny, o której mowa w akapicie pierwszym tego artykułu, może odbyć się bez wymaganego uprzedniego poinformowania o zaistniałym naruszeniu ani nie wymaga postępowania sądowego.

3. Przepadek grzywny, o której mowa w akapicie pierwszym niniejszego artykułu, nie narusza innych praw 7SOLUTIONS, w tym jej prawa do dochodzenia odszkodowania oprócz grzywny.

 

XXIX. Odszkodowanie

Klient zabezpiecza 7SOLUTIONS przed wszelkimi roszczeniami stron trzecich, które są związane z produktami i / lub usługami dostarczanymi przez 7SOLUTIONS.

 

XXX. Skargi

1. Klient musi jak najszybciej zbadać produkt lub usługę świadczoną przez 7SOLUTIONS pod kątem ewentualnych wad.

2. Jeżeli dostarczony produkt lub usługa nie jest zgodna z tym, czego klient racjonalnie może oczekiwać od umowy, klient musi poinformować o tym 7SOLUTIONS tak szybko, jak to możliwe, ale w każdym przypadku w ciągu 1 miesiąca po wykryciu braków.

3. Konsumenci muszą poinformować o tym 7SOLUTIONS w ciągu dwóch miesięcy od wykrycia braków.

4. Klient podaje szczegółowy opis braków, aby firma 7SOLUTIONS mogła odpowiednio zareagować.

5. Klient musi wykazać, że reklamacja dotyczy umowy między stronami.

6. Jeśli reklamacja dotyczy trwających prac, w żadnym wypadku nie może to prowadzić do zmuszenia 7SOLUTIONS do wykonania innej pracy niż uzgodniona.

  

XXXI. Zawiadomienie

1. Klient musi przekazać pisemne zawiadomienie o braku płatności 7SOLUTIONS.

2. Klient jest odpowiedzialny do tego, aby powiadomienie o niewykonaniu zobowiązania faktycznie wpłynęło do 7SOLUTIONS  (w wyznaczonym czasie).

 

XXXII. Umowy wiązane

Jeżeli 7SOLUTIONS zawrze umowę wiązaną z kilkoma klientami, każdy z nich będzie solidarnie odpowiedzialny za pełne kwoty należne 7SOLUTIONS na podstawie tej umowy.

 

XXXIII. Odpowiedzialność 7SOLUTIONS

1. 7SOLUTIONS są odpowiedzialne wyłącznie za wszelkie szkody poniesione przez klienta, jeżeli i o ile szkody te są spowodowane umyślnym lub rażącym zaniedbaniem.

2. Jeżeli 7SOLUTIONS ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody, odpowiada tylko za bezpośrednie szkody wynikające z lub związane z realizacją umowy.

3. 7SOLUTIONS nigdy nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, takie jak straty wynikowe, utracony zysk, utracone oszczędności lub szkody na rzecz osób trzecich.

4. Jeżeli 7SOLUTIONS jest odpowiedzialne, jego odpowiedzialność jest ograniczona do kwoty zapłaconej przez zamknięte (profesjonalne) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, a w przypadku braku (pełnej) wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową kwota odpowiedzialności jest ograniczona do (części ) faktury, której dotyczy zobowiązanie.

5. Wszystkie obrazy, zdjęcia, rysunki, opisy na stronie internetowej lub w katalogu mają jedynie charakter orientacyjny i są jedynie przybliżone i nie mogą pociągać do jakiegokolwiek odszkodowania i / lub (częściowego) rozwiązania umowy i / lub zawieszenia jakichkolwiek zobowiązań .

 

XXXIV. Okres ważności roszczeń

Każde prawo klienta do odszkodowania od 7SOLUTIONS wygasa w każdym przypadku w ciągu 12 miesięcy od zdarzenia, z którego wynika odpowiedzialność bezpośrednio lub pośrednio.

 

XXXV. Rozwiązanie umowy

1. Klient ma prawo rozwiązać umowę, jeżeli 7SOLUTIONS nie wywiąże się ze swoich zobowiązań, chyba że niedociągnięcie to nie uzasadnia rozwiązania z uwagi na jego szczególny charakter lub ze względu na jego niewielkie znaczenie.

2. 7SOLUTIONS ma prawo rozwiązać umowę z klientem, jeśli klient nie wypełni w pełni lub terminowo swoich zobowiązań wynikających z umowy, lub jeśli okoliczności dają 7SOLUTIONS uzasadnione obawy, że klient nie będzie w stanie właściwie wywiązać się ze swoich zobowiązań .

 

XXXVI. Siła wyższa

1. Braki 7SOLUTIONS w wypełnianiu jakiegokolwiek zobowiązania wobec klienta nie mogą być przypisane 7SOLUTIONS w żadnej sytuacji niezależnej od woli 7SOLUTIONS, gdy wypełnianie zobowiązania wobec klienta jest uniemożliwione w całości lub w części, lub gdy nie można w sposób uzasadniony wymagać od 7SOLUTIONS wypełnienia jego zobowiązań.

2. Siła wyższa, o której mowa w ust. 1, ma również zastosowanie - ale nie wyłącznie: stan wyjątkowy (taki jak wojna domowa, powstanie, zamieszki, klęski żywiołowe itp.); niewykonanie zobowiązania i działanie siły wyższej u dostawców, doręczycieli lub innych stron trzecich; nieoczekiwane zakłócenia zasilania, energii elektrycznej, internetu, komputera lub telekomunikacji; wirusy komputerowe, strajki, środki rządowe, nieprzewidziane problemy z transportem, złe warunki pogodowe i przerwy w pracy.

3. W przypadku wystąpienia siły wyższej, w wyniku której 7SOLUTIONS nie może spełnić jednego lub więcej zobowiązań wobec klienta, zobowiązania te zostaną zawieszone do czasu, aż 7SOLUTIONS będzie w stanie je spełnić.

4. Od momentu, gdy sytuacja siły wyższej trwa co najmniej 30 dni kalendarzowych, obie strony mogą rozwiązać umowę na piśmie w całości lub w części.

5. 7 SOLUTIONS nie jest winien żadnej rekompensaty (szkody) w przypadku działania siły wyższej, nawet jeśli uzyskał jakiekolwiek korzyści w wyniku działania siły wyższej.

 

XXXVII. Zmiany w ogólnych warunkach handlowych

1. 7SOLUTIONS jest uprawniona do zmiany lub uzupełnienia niniejszych ogólnych warunków.

2. Zmiany o mniejszym znaczeniu mogą być wprowadzone w dowolnym momencie.

3. Główne zmiany w treści zostaną omówione przez 7SOLUTIONS z klientem z wyprzedzeniem, o ile to możliwe.

4. Konsumenci mają prawo do odstąpienia od umowy w przypadku istotnej zmiany ogólnych warunków.

 

XXXVIII. Przeniesienie praw

1. Klient nie może przenieść swoich praw odraczających z umowy z 7SOLUTIONS na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody 7SOLUTIONS.

 

XXXIX. Konsekwencje nieważności lub unieważnienia

1. Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszych ogólnych warunków okaże się nieważne lub błędne, nie wpłynie to na pozostałe postanowienia niniejszych warunków.

2. Postanowienie, które jest nieważne lub błędne, zostanie w takim przypadku zastąpione postanowieniem najbliższym temu, co 7SOLUTIONS miało na myśli przy sporządzaniu warunków w tej sprawie.

 

XXXX. Obowiązujące prawo i właściwy sąd

1. Prawo polskie ma zastosowanie do wszystkich umów między stronami.

2. Sąd polski w okręgu, w którym ma siedzibę 7SOLUTIONS, jest właściwy organem sądowniczym w przypadku wszelkich sporów między stronami, chyba że prawo stanowi inaczej.